skip to Main Content
911 27 436 post@boligtakstsor.no

VERDI OG LÅNETAKST

En verditakst gir deg en god faktabeskrivelse av boligeiendommen. Takstmann gjør en befaring på stedet, måler opp arealer, og lager en beskrivelse av oppbygging, konstruksjoner, beliggenhet, arealer/ etc . Disse opplysningene danner grunnlaget for beregning av teknisk verdi på boligeiendommen, som angir hva boligen koster å bygge idag, med fradrag for alder, slitasje og utidsmessigheter, tillagt tomtepris.

TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den. Tilstandsrapporter finnes i flere varianter alt etter ønske og behov…

BOLIGSALGSRAPPORT

Boligsalgsrapporten er en grundig tilstandsrapport og bygger på en egen Norsk Standard: NS 3600 ‘Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.’ Denne er, som navnet tilsier, utarbeidet og beregnet spesielt for å gi en grundig dokumentasjon av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand i forbindelse med boligomsetning. Det har oppstått mange konflikter i etterkant av bolighandel, ofte pga. knapt med tid, og for lite dokumentasjon av boligens tekniske tilstand.

SKADETAKSERING

Boligtakst Sør leverer skadetakster til bruk i erstatningsoppgjør etter oppstått skade på boligeiendom. Skadested befares, og det utarbeides en rapport som består av en detaljert faktabeskrivelse av forhold knyttet til hendelsesforløp med relevante opplysninger, skadeårsak, skadeomfang, og en beskrivelse av skadeutbedring/ reparasjonsbeskrivelse, samt et overslag av kostnader til gjennoppygging av skaden.

Back To Top